Página 4 - Instituto Confucio

Versión de HTML Básico

孔院园地
墨西哥俗话 :不“谈”不相识
采取行动,超越跨文化差别
中国文化已在阿根廷人心中生根发芽
巴西 :热带美洲的中国
谈中西文化差异 :重“关系”、爱“面子”
的中国人
瓦伦西亚大学孔子学院举行《环球亚洲》杂
志推介会
图片故事
游走天津“五大道”
说古论今
百年天津的时光隧道 :利顺德大饭店
中国风尚
经典美味 天津小吃
生活方式
中国国球 :乒乓球
趣味汉语
成语故事
48
51
53
55
57
59
60
65
70
75
79
04
06
08
10
20
24
28
34
40
43
总部信息
吴邦国出席克罗地亚萨格勒布大学
孔子学院揭牌仪式
贺国强访问马来西亚马来亚大学
汉语孔子学院
欧洲地区部分孔子学院(课堂)工作研讨会
在英国召开
专题报道
津门海港 别样风情
汉语角
比较分析“不”和“没”有哪些不同
汉语语音教学的几点经验
本期人物
中国末代皇帝漂泊在津门
全球社区
丝绸之路 :
穿越中国报道 (I)
文化博览
“杨柳青”年画喜庆吉祥
天津有个“泥人张”
2
主管:中华人民共和国教育部
主办:国家汉办 / 孔子学院总部
编辑出版:《孔子学院》编辑部
本期协办:西班牙瓦伦西亚大学孔子学院
总编辑:许琳
副总编:马箭飞 王永利 胡志平 静炜
主编:李立桢
副主编:龚映杉
编委:许琳 马箭飞 王永利 胡志平 静炜
弗朗西斯·托马斯·弗特(
Francisco Tomás Vert
安文龙 (
Vicente Andreu
)
编辑:曹定 屠芫芫 程也 孙颖
翻译:喻柏玮 李晓菲 刘皓 萧皓玮 潘洁
审校:安文龙(
Vicente Andreu
) 周福芹(
Zhou Fuqin)
何维柯(
José Vicente Castelló
美术设计 : 瓦内萨·普列托 (
Vanesa Prieto
) 巴尼萨·塞普尔
维达(
Xavier Sepúlveda
艺术总监:李政
校对:周福芹(
Zhou Fuqin)
何维柯(
José Vicente Castelló
印刷:
VALIENTE IMPRESORES
国际连续出版号:
ISSN1674-9723
国内统一刊号:
CN11_5965/C
定价:
RMB16 / USD5.99 / EURO 5
编辑部地址:中国北京西城区德胜门外大街 129 号
邮政编码:
100088
编辑部电话:
0086-10-58595915/58595843
传真:
0086-10-58595919
电子信箱:
Kongzi@hanban.org
西班牙编辑室地址:
Instituto Confucio de la Universitat de
València. Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació. Avda.
Blasco Ibañez, 32
邮政编码:
46010 (València)
联系电话:
0034 96 398 35 92
传真:
0034 96 398 35 90
电子信箱
instituto.confucio@uv.es
www.uv.es/confucio
中文刊名题字:欧阳中石
Dirigido por
el Ministerio de Educación de la República Popular China
Producido por
Hanban (Oficina Central del Instituto Confucio)
Publicado por
el Instituto Confucio de la Universitat de València, España
Coordinado por
el Instituto Confucio de la Universitat de València, España
Editor Jefe:
Xu Lin
Editores Jefes Adjuntos:
Ma Jianfei, Wang Yongli, Hu Zhiping, JingWei
Editor:
Li Lizhen
Editor Adjunto:
Gong Yingshan
Miembros del Consejo:
Xu Lin, Ma Jianfei, Wang Yongli, Hu Zhiping,
JingWei, Francisco Tomás Vert, Vicente Andreu
Editores:
Cao Ding, Tu Yuanyuan, Cheng Ye, Sun Ying ,
Vicente Andreu
Traductores:
Yu Baiwei, Li Xiaofei, Haw-wei Shiau, Liu Hao, Pan Jie
Editores en español:
Vicente Andreu, Zhou Fuqin, José Vicente Castelló
Diseñadores artísticos:
Vanesa Prieto, Xavier Sepúlveda
Director Artístico:
Li Zheng, Vanesa Prieto, Xavier Sepúlveda
Corrector de textos:
José Vicente Castelló, Zhou Fuqin
Impreso en Valencia:
VALIENTE IMPRESORES
International Standard Serial Number:
ISSN 1674-9723
Domestic Unitary Issue Number:
CN11-5965/C
Precio:
RMB16 / USD5.99 / EURO 5
Dirección:
Instituto Confucio de la Universitat de València.
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació.
Avda. Blasco Ibañez, 32 Código postal: 46010 (València).
Teléfono: 0034 96 398 35 92. Fax: 0034 96 398 35 90.
Correo electrónico: instituto.confucio@uv.es
Página web: www.uv.es/confucio
Address:
129 Deshengmenwai Street, Xicheng District, Beijing, China
Postal Code:
100088
Telephone:
0086-10-58595916/58595843
Fax:
0086-10-58595919
E-mail:kongzi@hanban.org
7 /2012
总第
13
双月刊
VOLUMEN 13 BIMESTRAL
2
04
JUL. 2012
目录
P10
津门海港 别样风情
34
孔子学院
总第
13
2012
07
4